03 June 2013

JAWATANKUASA PERUNDING PENDUDUK ZON

JAWATANKUASA PERUNDING PENDUDUK ZON TAMAN MAS/TAMAN PUTRA PRIMA

Chairman :        Mr M Pulanthiran
Dep Chairman : En Zazawi Bin Arshad
Secretary :      En Affandy
Treasurer :      Vacant

OFFICE:
Pusat Khidmat Ahli Majlis,
No 9GF, Golden Business Park,
Jalan Dagang Mas 3, Taman Mas,
47100 Puchong, Selangor
 
Jawatankuasa Perunding Penduduk Induk
Main Community Consultative Committee
Jawatankuasa Perunding Penduduk Zon
Zone Community Consultative Committee
PENGERUSI / CHAIRMAN
Yang Dipertua MPSepang
The President of MPSepang

TIM PENGERUSI / DEP CHAIRMAN
Timbalan Yang Dipertua MPSepang
The Deputy President of MPSepang

SETIAUSAHA  / SECRETARY
Pengarah Jabatan Korporat Dan Pembangunan Masyarakat MPSepang

Director of Corporate and Community Development Department MPSepang

BENDAHARI /  TREASURER
Pengarah Perbendaharaan MPSepang
Treasury Director of MPSepang

AHLI-AHLI  / MEMBERS
Semua Ahli Majlis Dan Ketua Jabatan
All Council Members and Heads of Departments
PENGERUSI / CHAIRMAN
Ahli Majlis yang dilantik
Appointed Board Members

TIM PENGERUSI  / DEP CHAIRMAN
Ahli Majlis / Calon Lantikan Jawatankuasa Perunding Penduduk Zon
Council Members / Appointment of Zone Community Consultative Committee

SETIAUSAHA  / SECRETARY
Lantikan oleh Pentadbiran
Appointment of The Administration

BENDAHARI  / TREASURER
Ahli Majlis / Calon Lantikan Jawatankuasa Perunding Penduduk Zon
Council Members / Appointment of Zone Community Consultative Committee

AHLI-AHLI / MEMBERS
Ahli Majlis / Pengerusi / Setiausaha Persatuan Penduduk / AJK Surau / AJK Masjid / AJK Rukun Tetangga / Badan Bukan Kerajaan (NGO)
Council Members / Chairman / Secretary of Resident Unions / Committee Members of Mosques/ Neighbourhood Watch / Non - government Organizations (NGO)

Fungsi Dan Tujuan Penubuhan

  • Memperkukuhkan dan memperkemaskan fungsi dan tugas Ahli Majlis sebagai agen yang menghubungkan di antara Majlis dan penduduk.
  • Menjadi agen perantaraan penyalur maklumat dan peraturan Majlis kepada penduduk.
  • Menggalakkan penyertaan penduduk dalam semua aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis.
  • Memantau aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai persatuan penduduk di setiap zon.
  • Melaksanakan aktiviti LOCAL AGENDA 21 ke arah pembangunan MAMPAN di dalam Majlis Perbandaran Sepang.
Roles and Objectives

  • To strengthen and optimise the responsibilities of the Council Members as agents of communication between the Council and the residents of Sepang.
  • To act as an agent of dissemination for Council's information and rules to the residents.
  • To promote residents' involvement in all Council activities.
  • To monitor all resident body union activities in all zones.
  • To conduct LOCAL AGENDA 21-related activities and promote a sustainable development within MPSepang.